Vitra Online Shop – Algemene voorwaarden

Versie: 14 januari 2022

1. Toepassingsgebied

Voor de zakelijke relatie tussen ons, Vitra International AG, Klünenfeldstrasse 22, 4127 Birsfelden, Zwitserland en klanten – onafhankelijk van het feit of dit eindverbruikers of bedrijven zijn – die ons internetaanbod en in het bijzonder onze Online Shop gebruiken (“klant(en)”) gelden uitsluitend onze Algemene voorwaarden in hun op het tijdstip van de aankoop geldende versie, voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden van de klant zijn alleen van toepassing wanneer dat schriftelijk is overeengekomen.


2. Aanbod en sluiten van de overeenkomst

De weergave van de producten in onze Online Shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een vrijblijvende uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling. Fouten in de weergave zijn voorbehouden Met betrekking tot de afbeeldingen en beschrijvingen in onze brochures, prijslijsten en catalogi behouden wij ons het recht voor op gebruikelijke afwijkingen en op afwijkingen die optreden als gevolg van wettelijke voorschriften of technische verbeteringen, evenals op de vervanging van componenten door gelijkwaardige onderdelen, voor zover deze geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid voor het contractueel beoogde doel.

De klant kan producten met een "muisklik" naar het virtuele winkelmandje verplaatsen. Daar heeft de klant de mogelijkheid om de geselecteerde producten te bekijken en de bestelling te controleren. Door op de knop "Koop nu" te klikken, doet de klant een bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten voor de producten die in het virtuele winkelmandje zijn geplaatst. Het aanbod kan echter alleen worden verstrekt en verzonden als de klant deze contractvoorwaarden heeft aanvaard door het selectievakje "Met uw bestelling goat u akkoord met onze algemene voorwaarden" aan te vinken, waardoor deze deel uitmaken van het aanbod. De bestelling wordt naar ons doorgestuurd en de klant ontvangt direct een elektronische bevestiging voor de bestelling via e-mail. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat deze bestelbevestiging geen acceptatie van de bestelling is. Contracten komen pas tot stand door onze latere orderbevestiging via e-mail of door levering van de producten aan de klant.

De inhoud van de overeenkomst op basis van deze voorwaarden wordt door ons na het sluiten van de overeenkomst elektronisch opgeslagen en per e-mail naar de klant gestuurd. De klant kan deze Algemene voorwaarden bovendien voordat de bestelling wordt geplaatst inzien en opslaan via een link in de Online Shop en via een link in de orderbevestiging.


3. Beschikbaarheid en levering van producten

De klant kan in de Online Shop zien welke producten onmiddellijk beschikbaar zijn, welke producten tijdelijk niet beschikbaar zijn en welke producten "made-to-order"-producten zijn (d.w.z. producten die pas door ons worden gemaakt nadat de klant heeft besteld en de bestelling is bevestigd). De door ons vermelde leveringstermijnen worden gerekend vanaf het moment van onze orderbevestiging, mits de koopprijs vooruit betaald is (behalve bij aankopen met factuur of op afbetaling). Voor alle producten geldt de in de omschrijving van de producten vermelde leveringstermijn.

Indien producten tijdelijk niet beschikbaar zijn op het moment dat de klant de bestelling plaatst, stellen wij de klant hiervan in de orderbevestiging onmiddellijk op de hoogte. Als het product permanent niet leverbaar is, wordt de bestelling door ons niet bevestigd. In dat geval is er geen sprake van een overeenkomst.

De producten worden geleverd op het door de klant verstrekte afleveradres. Het afleveradres kan afwijken van het factuuradres. Wanneer geen afleveradres wordt vermeld, dan wordt op het factuuradres afgeleverd.

De geldende leveringsbeperkingen vindt u in onze verzendvoorwaarden.

Wij zijn gerechtigd bestellingen in delen te leveren wanneer
- de deellevering redelijk is voor de klant en
- de klant hierdoor geen extra kosten maakt.


4. Prijzen en verzendkosten

De prijzen in onze Online Shop staan vermeld in Euro en zijn inclusief de verpakkingskosten en de toepasselijke btw. De kosten voor verzenden vanuit Weil am Rhein, Duitsland, zijn voor rekening van de klant. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar onze verzendvoorwaarden.

De bijbehorende verzendkosten zijn overeenkomstig onze verzendvoorwaarden voor rekening van de klant. De prijs, inclusief btw en eventuele verzendkosten, wordt weergegeven in het bestelformulier voordat de klant de bestelling verzendt.

Als wij de bestelling overeenkomstig punt 3 in delen leveren, hoeft de klant alleen verzendkosten te betalen voor de eerste deellevering. Wanneer de bestelling op verzoek van de klant in delen wordt geleverd, worden voor iedere deellevering verzendkosten in rekening gebracht.

Als de klant zijn bestelling in overeenstemming met punt 7 annuleert, kan de klant, met inachtneming van de wettelijke voorwaarden, terugbetaling vragen van de reeds betaalde kosten voor verzending (leveringskosten) (zie punt 7 hieronder voor andere gevolgen van annulering).


5. Betaling, verrekening, retentierecht

Het aankoopbedrag dient onmiddellijk bij het sluiten van de overeenkomst te worden betaald, onder voorbehoud van de onderstaande afwijkende bepalingen voor de betaalwijzen factuur en op afbetaling. In de betalingscondities staan de betaalwijzen vermeld die de klant ter beschikking staan. .

De klant heeft geen recht op verrekening met onze vorderingen, tenzij zijn tegenvorderingen rechtsgeldig vastgesteld of onbetwist zijn. De klant heeft ook het recht om onze vorderingen te verrekenen wanneer hij klachten of tegenvorderingen heeft uit dezelfde contractuele relatie.

De klant kan zijn retentierecht alleen uitoefenen als zijn tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.


6. Voorbehoud van eigendomsrecht

Wij behouden het recht op het eigendom van de door ons geleverde producten, totdat de klant alle vorderingen uit de transactie met ons heeft betaald.


7. Herroepingsrecht

Consumenten die een juridische transactie aangaan voor doeleinden die niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, hebben een wettelijk herroepingsrecht.Instructies voor herroeping

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangestelde derde die niet de vervoerder is, de (laatste) producten in bezit heeft gekregen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Vitra International AG, postadres: Klünenfeldstrasse 22, 4127 Birsfelden, Zwitserland, e-mailadres:
store@vitra.com, telefoon: +49-7621-5930-230, fax: +49-7621-702-4700) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We mogen terugbetaling weigeren totdat we de producten hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de producten heeft teruggestuurd, afhankelijk van welk tijdstip eerder valt.

U moet de producten onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons terugsturen of overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de producten terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. De directe kosten voor het retourneren van producten die per pakketpost kunnen worden verzonden zijn voor uw rekening. Ook de directe kosten voor het retourneren van producten die niet per pakketpost kunnen worden verzonden zijn voor uw rekening. De kosten worden geschat op maximaal ongeveer 150.- EUR. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen.

Einde van de instructies voor herroepingBijzondere instructies

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van producten die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de klant bepalend is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de klant.

Download: voorbeeld herroepingsformulier


8. Garantie

Wij zijn aansprakelijk voor gebreken of eigendomsbeperkingen van geleverde artikelen - onder voorbehoud van punt 9 - in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Naast de wettelijke aanspraken wat betreft gebreken of eigendomsbeperkingen voor bepaalde producten gelden de door ons overeenkomstig punt 10 verstrekte fabrieksgaranties.


9. Aansprakelijkheid

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zijn wij aansprakelijk voor een verwijtbare schending van essentiële contractuele verplichtingen. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die kenmerkend zijn voor het typische doel van de overeenkomst, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en waarvan de klant kan vertrouwen dat deze worden nageleefd. Voor zover ons geen grove nalatigheid of opzettelijke nalatigheid te verwijten valt, stellen wij ons echter alleen aansprakelijk voor de normaal gesproken ontstane, voorzienbare schade.

In alle andere gevallen zijn wij aansprakelijk indien de schade door ons of een van onze plaatsvervangende agenten, opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt. Volgens de wettelijke bepalingen zijn wij aansprakelijk bij het aanvaarden van een garantie en voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Overige schadeclaims wegens plichtsverzuim jegens ons zijn uitgesloten.

Verplichte claims op basis van productaansprakelijkheid blijven van kracht.


10. Vitra Manufacturer Warranty

Voor bepaalde productgroepen verlenen wij kwaliteitsgaranties aan onze klanten. Voorwaarde voor het aanspraak kunnen maken op garantie is de voorafgaande registratie van de betreffende gekochte producten met garantie, binnen drie maanden na de aankoopdatum via www.vitra.com/warranty. De inhoud van de betreffende garantie en andere voorwaarden voor de toepassing ervan zijn eveneens beschikbaar via de bovengenoemde link.


11. Auteursrechten

Wij of onze partners hebben auteursrechten op alle afbeeldingen, films en teksten die in onze Online Shop zijn gepubliceerd. Elk gebruik van de afbeeldingen, films en teksten zonder onze uitdrukkelijke toestemming is verboden.


12. Geschillenbeslechting

Informatie over alternatieve geschillenbeslechting in consumentenzaken:

Wij streven ernaar om eventuele geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst in onderling overleg op te lossen. Daarbuiten zijn wij niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Informatie over online geschillenbeslechting:

De Europese Commissie heeft een internetplatform opgezet voor het oplossen van online geschillen (het zogenaamde "ODR-platform"). Het ODR-platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkoopovereenkomsten. Het ODR-platform is bereikbaar via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr.


13. Gegevensbescherming

Wij verzamelen, verwerken of gebruiken persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de wetgeving voor gegevensbescherming. De details hiervan vindt u in onze privacyverklaring, die u via www.vitra.com/privacy kan worden ingezien en die altijd bij ons kan worden opgevraagd.


14. Slotbepalingen

Het Zwitserse recht is van toepassing, onder uitsluiting van het VN-verdrag voor internationale goederenhandel (CISG). Bij transacties met consumenten die woonachtig zijn in de Europese Unie kan ook het recht van de woonplaats van de consument van toepassing zijn, mits en voor zover het dwingend consumentenrecht betreft.

Als de particuliere consument niet binnen de Europese Unie woont of als de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk beleggingsfonds is, is onze vestigingsplaats de bevoegde rechtbank. Wij hebben echter het recht de klant in zijn vestigingsplaats voor de rechtbank te dagen.